На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Каварна, решение №69 по Протокол №8 от заседание на Общински съвет-Шабла, проведено на 01.02.2024 г. публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:
1. Светла Колева – заявление с вх. № К-45/28.02.2024 г.
2. Татяна Пенчева – заявление с вх. № 45-1/28.02.2024 г.
3. Галина Петкова – заявление с вх. № 45-2/12.03.2024 г.
4. Даниела Червенкова – заявление с вх. № 45-3/12.03.2024 г.
5. Диана Димова – заявление с вх. № 45-4/13.03.2024 г.
6. Веселина Кръстева – заявление с вх. № 45-5/14.03.2024 г.
7. Галина Илиева – заявление с вх. № 45-6/18.03.2024 г.
8. Пенка Христакиева – заявление с вх № 45-7/19.03.2024 г.
9. Йорданка Панайотова – заявление с вх № 45-8/20.03.2024 г.
10. Йорданка Варналиева – заявление с вх № 45-9/20.03.2024 г.

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе на 09.04.2024 г. (вторник) от 14:30 ч. в заседателна зала на Общински съвет-Шабла, ет. 3 , Община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35.
Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Шабла становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Ивелина Янакиева,
Председател на Комисията