На 18 май 2022 година се проведоха държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по Български език и литература (БЕЛ) на дванадесетокласниците в средно училище „Асен Златаров“ гр. Шабла. Вторият зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация беше 20 май 2022 година. В шабленското училище  специалностите, по които се обучаваха и полагаха изпит зрелостниците са „Организация на туризма и свободното време“ и „Производство на кулинарни храни и напитки“.
Ето и мнението на тримата учители в СУ „Асен Златаров“, преподавали на дванадесетокласниците:

Калина Панева – ст. учител по български език и литература: „Излязоха резултатите. Време е за начална равносметка.
Според влезлия в сила през август 2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование вторият гимназиален етап обхваща две учебни години – ХI и ХII клас. След завършването му зрелостниците полагат задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература. Предизвикателство за учители и ученици е новото учебно съдържание, новият формат на изпита, новата скала за оценяване. Поради това сравнение с миналогодишни випуски е невъзможно. За да получат „Среден 3.00“, зрелостниците трябва да имат поне 30 точки вместо досегашните 23 от максимални 100.
От СУ “Асен Златаров“ на първия Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по Български език и литература (БЕЛ) се явиха и успешно се представиха 13 зрелостници. Двама ученици не са пожелали да положат поправителен изпит за ХII клас – майска сесия, поради което пропуснаха възможността да се явят на ДЗИ. Средният успех за нашето училище е „добър 4.00“. Получени са 5 оценки „среден“, 4 оценки „добър“ и 4 оценки „мн.добър“. Не са допуснати слаби оценки, не са постигнати отлични. За сравнение – средната оценка на ДЗИ по БЕЛ за страната е „добър 4.05“, а за област Добрич – „добър 3.65“.
Засега отчитаме статистически резултатите. Задълбочените анализи, обобщения и препоръки предстоят. След детайлен анализ на изпитните работи ще оценим уменията, затрудненията и типичните пропуски на зрелостниците при изпълнение на видовете задачи по изпитния формат. Тази преценка ще очертае акцентите на обучението по предмета в ХI и ХIIклас през следващата учебна година.
Поздравявам моите ученици за упоритостта и самовзискателността при извънредните условия на обучение през тези две години – редуване на дистанционна и присъствена форма, противоепидемични изисквания в училищната сграда, отсъствия по болест; недостатъчния брой часове за задълбочено изучаване на големия брой творби и автори  – от Ботев и Вазов до съвременните Станислав Стратиев, Йордан Радичков, Христо Фотев, Виктор Пасков.
Ще запазя мили спомени за общия ни училищен живот. Без задължителни маски. С чисти лица и открити усмивки.
Успех в кандидатстудентската кампания!“

Йорданка Атанасова – ст. учител по „Туризъм“, „Икономически дисциплини“ и „Информационни технологии“ : „Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация има за цел да установи постигането на резултатите от обучението по специалността, включени в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия, придобити през 5-годишния срок на обучение (VIII –XII клас).
Изпитът се провежда в две части – по теория и по практика на професията. Частта по теория може да бъде под формата на писмена разработка на тема, изпитен тест или защита на дипломен проект. Крайната оценка на ученика се получава от оценките по теория и практика в отношение, зависещо от получаваната степен на професионална квалификация.
Учениците от XII клас  специалност „Организация на туризма и свободното време“ през учебната 2021/2022 година се обучаваха и присъствено, и дистанционно. Основната задача беше успешно и възможно най-добро представяне на държавния зрелостен изпит (ДЗИ) – държавен квалификационен изпит (ДКИ) по професията. Преподавателите  организираха работата си със синхронно вземане на нов материал и преговор на вече взетия чрез разработки на теми от националната изпитна програма за ДЗИ – ДКИ, както надграждане и усъвършенстване на практическите знания и умения на учениците от специалността. Трудностите в подготовката бяха постоянен спътник, както за преподаватели, така и за самите  ученици, защото за първа година завършват ученици от специалност „Организация на туризма и свободното време“, които придобиват III степен на професионална квалификация.
Благодарение най-вече на отговорното отношение на учениците, търпението и работата на преподавателите в специалността, може да се каже, че резултатите от годишния успех не се разминават драстично с резултатите от ДЗИ – ДКИ, което показва, че въпреки усложнената обстановка, преподавателите са успели да преценят знанията и уменията на учениците.
Средният успех от ДЗИ – ДКИ на специалността „Организация на туризма и свободното време“ при СУ „Асен Златаров“ е Мн. добър 5,23. Равносметката на резултатите от теория и практика по професията е:
•    5 ученика с оценка „Отличен“;
•    1 ученик с оценка „Мн. добър“;
•    1 ученик с оценка „Добър“;
•    1 ученик с оценка „Среден“;

Людмила Миркова – ст. учител по професионално образование: „ На държавния квалификационен изпит по теория и практика на професията „Ресторантьор“ се явиха 5 зрелостници. Двама ученици получиха оценка „Мн. добър“, а трима ученици –  оценка „Добър“. Зрелостниците бяха описали всички части на въпроса, което показа,че въпреки липсата на постоянно присъствено обучение, те добре са усвоили понятията свързани с тяхната професия. Практическия изпит беше разделен на 2 части. В първата част презентираха  проект на определено събитие (банкет, прием), при което всички ученици се справиха много добре. Презентациите им отговаряха на изискванията и бяха стилово издържани. Във втората част трябваше да приготвят по две ястия от менюто, което презентираха в първата част.Там показаха умения да приготвят специалитети и да оформят красиво ястията преди поднасянето им.“