Продължава предоставянето на услуги по проект „Социална подкрепа за независим живот в община Шабла”. Към м. април 2017 година 34 лица предоставят услугата „личен асистент” на 39 потребители и 18 лица предоставят услугата „домашен помощник” на 22 потребители.

От стартирането на проекта до момента са обгрижени общо 75 потребители от гр. Шабла и селата Горун, Тюленово, Пролез, Горичане, Езерец, Крапец, Ваклино, Дуранкулак и Граничар. Общият брой на приетите заявления от кандидат-потребители е 128. Община Шабла е осигурила работа на общо 65 лица в трудоспособна възраст, които ежедневно полагат грижи за хората в неравностойно положение.

Социалните услуги, които се предоставят по проекта, чрез създаденото „Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж, целят да се подобри качеството на живот на хората с увреждания и хората над 65 години в невъзможност от самообслужване. Те са почасови и са изцяло съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. Заявления за ползването им се приемат текущо. Нови договори с одобрени потребители се сключват при освобождаване на часова квота.

Проект „Социална подкрепа за независим живот в община Шабла” е с период на изпълнение 01.12.2015 – 31.12.2017 г. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, схема BG05M9OR001-2.002 «Независим живот», договор № BG05M9OP001-2.002-0205-C01.

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }