МИРГ  „Шабла – Каварна – Балчик“ проведе първа информационна конференция, като част от дейностите по проект BG14MFOP001-4.001-0001-C01   с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група/МИРГ/ Шабла-Каварна-Балчик“ изпълнява проект по подмярка „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №МДР-МП-01-9/27.06.2017 г., финансиран по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.
В резултат от проекта ще бъде изготвена Стратегия за местно развитие на територията на трите общини Шабла, Каварна и Балчик, с която „МИРГ Шабла-Каварна-Балчик“ да кандидатства за финансиране пред Министерство на земеделието, храните и горите.
Целта на конференцията бе да запознае заинтересованите страни от територията с междинните резултати от проведените проучвания и анализи за целите на подготовка на стратегията.
В срещата участие взеха най-малко 50 участника – представители на общинските администрации в Каварна и Шабла, представители на бизнеса, неправителствения сектор, сектор Рибарство и активни граждани.
По време на изпълнение на дейностите по проекта се прилагат принципа на партньорство и активно въвличане на всички заинтересовани страни още в най-ранните етапи на подготовка на стратегия за ВОМР и фокусиране към техните потребности, нужди и изисквания. В процеса на разработка на стратегията са въвлечени различни представители на трите основни сектора – публичен, стопански и нестопански.

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }