Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 14, ал.1 и чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 516/06.04.2023г. по Протокол №58 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-186/28.04.2023г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на преместваеми обекти с обща площ 84кв.м. представляващи: контейнер с площ 27кв.м., покрита веранда с площ 12кв.м., овален басейн с площ 41кв.м., две съблекални с обща площ 2 кв.м. и два соларни душа с обща площ 2кв.м. разположени в ПИ 83017.505.463 по КК на гр.Шабла – частна общинска собственост.

Преместваемите обекти се отдават за срок от 10 години.
Начална тръжна цена в размер на 168.00/сто шестдесет и осем 0.00/лева с вкл. ДДС на месец. Наем ще се дължи за месеците:, юни, юли, август и септември. През останалия период от годината, наемателя ще има задължението да стопанисва имота с грижата на добър стопанин.
Търгът ще се проведе на 18.05.2023г. /четвъртък/ от 10:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 10.00/десет/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 16.05.2023г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 09.05.2023г. до 16.05.2023г. след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 09.05.2023 г. до 16.05.2023 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 16.05.2023 г.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 09.05.2023 г. до 17:00 часа на 16.05.2023 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.