Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 518/21.03.2023г. и Заповед № РД-04-187/28.04.2023г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от ПИ 83017.49.30 по КК на гр.Шабла с обща площ 30кв.м. и част от ПИ 39493.31.169 по КК на с.Крапец, за търговска дейност, съгласно схеми за поставяне и разрешения за ползване на земеделската земя за неземеделски нужди, както следва:
 Терен за преместваем обект №1 в ПИ 83017.49.30, с площ 6.00 кв.м;
 Терен за преместваем обект №2 в ПИ 83017.49.30, с площ 6.00 кв.м;
 Терен за преместваем обект №3 в ПИ 83017.49.30, с площ 6.00 кв.м;
 Терен за преместваем обект №4 в ПИ 83017.49.30, с площ 6.00 кв.м;
 Терен за преместваем обект №5 в ПИ 83017.49.30, с площ 6.00 кв.м;
 Терен за преместваем в ПИ 39493.31.169, с площ 30.00 кв.м.

Терените се отдават за срок от 5 /пет/ години.
Начални тръжни цени в размер на 9.00/девет/лева с вкл. ДДС на месец за обектите с площ 6кв.м. и начална тръжна цена в размер на 30.00/тридесет/лева с вкл. ДДС на месец за обект с площ 30кв.м. Наем ще се дължи за месеците:, юни, юли, август и септември. През останалия период от годината, наемателите ще имат задължението да стопанисват имота с грижата на добри стопани.

Търгът ще се проведе на 18.05.2023г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Шабла.
Стойността на документацията е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 16.05.2023г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 09.05.2023г. до 16.05.2023г., след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на имота, за който се кандидатства, и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 16.05.2023 г.
Оглед на имота всеки работен ден от 09.05.2023г. до 16.05.2023г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 09.05.2023г. до 17:00 часа на 16.05.2023 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.