Общинска администрация гр. Шабла на основание чл. 14, ал.7 и чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.19, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 498/07.03.2023г. по Протокол №57 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-139/30.03.2023г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на преместваем обект 18кв.м., за кафе-аперитив, разположен в ПИ 83017.503.4 по КК на гр.Шабла – публична общинска собственост.

Помещението се отдава за срок до 01.11.2028 година.
Началната тръжна на обекта е в размер на 45.00/четиридесет и пет 0.00/лева на месец с вкл. ДДС. Наем ще се дължи за месеците: април, май, юни, юли, август, септември и октомври. През останалия период от годината, наемателя ще има задължението да стопанисва имота с грижата на добър стопанин.
Търгът ще се проведе на 20.04.2023г. /четвъртък/ от 10:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 10.00/десет/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 18.04.2023 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 10.04.2023 г. до 18.04.2023 г. след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 10.04.2023 г. до 18.04.2023 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 18.04.2023 г.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 10.04.2023 г. до 17:00 часа на 18.04.2023 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108