Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 437/28.10.2022г. и Заповед № РД-04-594/18.11.2022г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с идентификатор ПИ 83017.504.4330 по КК на гр.Шабла, с площ 40.00кв.м. – съгласно предварително изготвена схема за поставяне на обект предназначен за търговска дейност.
Търгът ще се проведе на 08.12.2022г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Частта от имота се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 60,00/шестдесет, 0.00/лв. с ДДС на месец.
Актуално състояние на терена – обект на настоящия търг: Върху недвижимия имот-терен – обект на настоящия търг, е поставен временен преместваем обект, който не е собственост на наемодателя – Община Шабла. Обекта е поставен и е собственост на настоящия наемател, във връзка с което, наемодателя – община Шабла отдава под наем единствено терена, който е нейна собственост. Ползването на преместваемия обект е обект на взаимоотношения с неговия собственик и не е предмет на настоящия търг. Поставянето на нов тип преместваем обект става със изричното съгласие на наемодателя.
Стойността на документацията е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 07.12.2022г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 28.11.2022г. до 07.12.2022г., след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на имота или 12.00/дванадесет 0.00/лв. и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 07.12.2022г.
Оглед на имота всеки работен ден от 28.11.2022г. до 07.12.2022г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 28.11.2022г. до 17:00 часа на 07.12.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108