Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.19, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 397/30.08.2022г. и Заповед № РД-04-490/15.09.2022г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с идентификатор ПИ 83017.504.4329 по КК на гр.Шабла, с площ 49.00кв.м. – съгласно предварително изготвена схема за поставяне на обект предназначен за търговска дейност.
Търгът ще се проведе на 06.10.2022г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Частта от имота  се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 73,50/седемдесет и три, 0.50/лв. с ДДС на месец.
Стойността на документацията е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 05.10.2022г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, от 27.09.2022г. до 05.10.2022г., след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на имота или 14.70/четиринадесет 0.70/лв.  и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 05.10.2022г.
Оглед на имота всеки работен ден от 27.09.2022г. до 05.10.2022г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 27.09.2022г. до 17:00 часа на 05.10.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }