Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 359/25.05.2022г. и Заповед № РД-04-464/09.09.2022г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на заведение за обществено хранене състоящо се от самостоятелни обекти с идентификатори 83017.502.2280.2.1 със ЗП 13.02кв.м., 83017.502.2280.2.2 със ЗП 33.48кв.м. и 83017.502.2280.3.1 със ЗП 19.84 по КК на гр.Шабла, находящи се на Градски пазар – Шабла..
Търгът ще се проведе на 29.09.2022г. /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Помещението  се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 165.85/сто шестдесет и пет 0.85/лв. с ДДС на месец.
Стойността на тръжната документация е 10.00/десет/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 28.09.2022г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 20.09.2022г. до 28.09.2022г., след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 20.09.2022г. до 28.09.2022г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 28.09.2022г.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 20.09.2022г. до 17:00 часа на 28.09.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }