Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 359/25.05.2022г. и Заповед № РД-04-325/28.06.2022г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на заведение за обществено хранене състоящо се от самостоятелни обекти с идентификатори 83017.502.2280.2.1 със ЗП 13.02кв.м., 83017.502.2280.2.2 със ЗП 33.48кв.м. и 83017.502.2280.3.1 със ЗП 19.84 по КК на гр.Шабла, находящи се на Градски пазар – Шабла..
Търгът ще се проведе на 21.07.2022г. /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Помещението се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 165.85/сто шестдесет и пет 0.85/лв. с ДДС на месец.
Стойността на тръжната документация е 10.00/десет/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 20.07.2022г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 12.07.2022г. до 20.07.2022г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 10.02.2021г.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 03.02.2021г. до 17:00 часа на 20.07.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108