Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 318/29.03.2022г. и Заповед № РД-04-204/15.04.2022г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с идентификатор ПИ 83017.505.452 по КК на гр.Шабла, с площ 29.00кв.м. – съгласно предварително изготвена схема за поставяне на преместваем обект.
Търгът ще се проведе на 10.05.2022г. /вторник/ от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Частта от имота се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 43,50/четиридесет и три, 0.50/лв. с ДДС на месец.
Стойността на документацията е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 05.05.2022г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 05.05.2022г.
Оглед на имота всеки работен ден от 26.04.2022г. до 05.05.2022г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 26.04.2022г. до 17:00 часа на 05.05.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108