Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 167/22.12.2020г. и Заповед № РД-04-37/22.01.2021г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговия с идентификатор 83017.502.2280.1 по КК на гр.Шабла с площ 20кв.м., находящо се на Градски пазар – Шабла.
Търгът ще се проведе на 11.02.2021г. /четвъртък/ от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Помещението се отдава за срок от 3 /три/ години.
Началната тръжна цена е 50.00/петдесет 0.00/лв. с ДДС на месец.
Стойността на тръжната документация е 10.00/десет/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 10.02.2021г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 03.02.2021г. до 10.02.2021г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 10.02.2021г.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 03.02.2021г. до 17:00 часа на 10.02.2021г.
При неявяване на кандидати на 11.02.2021г. насрочвам втори търг на 25.02.2021г. от 10:30ч. при същите ред и условия.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20 % от началната тръжна цена за терена, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 24.02.2021г.
Стойността на тръжната документация е 10.00 лв./десет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 24.02.2021г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на терените всеки работен ден от 15.02.2021г. до 24.02.2021г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 24.02.2021г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108