Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 129/03.09.2020г. и Заповед № РД-04-429/24.09.2020 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ 83017.503.3173 с площ 1537кв.м., автосервиз с идентификатор 83017.503.3173.2 с ЗП 146кв.м., сграда с идентификатор 83017.503.3173.1 с ЗП 10кв.м.и  сграда с идентификатор 83017.503.3173.3 с ЗП 11кв.м.

Търгът ще се проведе на 15.10.2020 г. /четвъртък/ от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.

Имота  се отдава за срок от 10 /десет/ години.

Началната тръжна цена е 594,00/пет стотин деветдесет и четири 0.00/лв. с ДДС на месец.

Стойността на тръжната документация е 10.00/десет/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 14.10.2020 г.

Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 05.10.2020 до 14.10.2020 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 14.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 05.10.2020г. до 17:00 часа на 14.10.2020 г.

При неявяване на кандидати на 15.10.2020г. насрочвам втори търг на 29.10.2020г. от 10:30ч. при същите ред и условия.

Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20 % от началната тръжна цена за терена, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 28.10.2020 г.

Стойността на тръжната документация е 10.00 лв./десет лева/ и се заплаща в  служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 28.10.2020г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Оглед на терените всеки работен ден от 19.10.2020г. до 28.10.2020г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 28.10.2020 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108