Общинска администрация гр. Шабла на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение № 576/10.07.2019г. по Протокол № 58 на Общински съвет Шабла и Заповед № РД-04-398/15.08.2019г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ореховите масиви, собственост на Община Шабла, за срок от 5 /пет/ години, както следва:
 Орехов масив Шабла – Горичане – начална тръжна цена 650.00 лв. без ДДС
 Орехов масив Крапец – начална тръжна цена 700.00 лв. без ДДС
Търгът ще се проведе на 04.09.2019 г. /сряда/ от 09:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена за масива, за който се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 17:00 часа на 03.09.2019г.
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 03.09.2019г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 26.08.2019г. до 03.09.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 03.09.2019г.

При неявяване на кандидати или ненаемане на всички масиви, ще се проведе повторен търг на 11.09.2019г. от 09:30 ч. за отдаване под наем на ореховите масиви, за срок от 5 /пет/ години.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20 % от началната тръжна цена за масива, за който се кандидатства и се внася по сметка BG BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 10.09.2019г.
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 10.09.2019г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 05.09.2019г. до 10.09.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 10.09.2019г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108