Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.2 и чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.70, т.2 от НРПУРОИ и Решение № 142/04.08.2016 г. по Протокол №15 на Общински съвет гр.Шабла, обявява публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени в регулация за стопанските 2016-2017 г.; 2017-2018 г. и 2018-2019 г., за срок от 3 /три/ години с начална цена за наем на 1 дка – 11.25 лв/дка
Търгът ще се проведе на 11.05.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Земеделската земя е в землището на село Тюленово, както следва:
ПИ 73780.501.3 – 1.105дка ПИ 73780.501.13 -1.500дка ПИ 73780.501.15 – 1.611дка
ПИ 73780.501.23 – 1.687дка ПИ 73780.501.32 -8.143дка ПИ 73780.501.126- 1.810дка
ПИ 73780.501.133- 1.205дка ПИ 73780.501.134-0.982дка ПИ 73780.501.395- 0.984дка
ПИ 73780.501.401- 0.816дка ПИ 73780.501.402-0.972дка ПИ 73780.501.403-0.897дка
ПИ 73780.501.404 -1.073дка ПИ 73780.501.405-1.182дка ПИ 73780.501.406-1.000дка
ПИ 73780.501.407 -1.064дка ПИ 73780.501.409-1.319дка ПИ73780.501.412-0.836дка
ПИ 73780.501.413 -0.741дка ПИ 73780.501.414-0.815дка ПИ73780.501.415-0.845дка
ПИ 73780.501.416 -0.730дка ПИ 73780.501.417-0.782дка ПИ 73780.501.418-0.724дка
ПИ 73780.501.419 -0.668дка ПИ 73780.501.421-1.268дка ПИ 73780.501.422-1.152дка
ПИ 73780.501.423 -1.540дка ПИ 73780.501.424-0.788дка ПИ 73780.501.425-0.838дка
ПИ 73780.501.426 -0.850дка ПИ 73780.501.428-1.156дка ПИ 73780.501.429-0.970дка
ПИ 73780.501.430 -0.909дка ПИ 73780.501.431-0.990дка ПИ 73780.501.432-1.314дка
ПИ 73780.501.434 -1.118дка ПИ 73780.501.436-0.780дка ПИ 73780.501.437-0.796дка

Стойността на документацията е 30.00 лв./тридесет лева/ и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 ч. на 10.05.2017 г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 10.05.2017 г. Внася се обща сума с едно платежно нареждане, придружено от подробен опис за кои имоти се участва.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 15:00 часа на 10.05.2017 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108