Община Шабла съобщава на всички заинтересовани, че предвид въведените противоепидемични мерки със Заповеди №№ РД-01-647/ 29.07.2021 г. и РД-01-712/ 19.08. 2021 г. на Министъра на здравеопазването, пресконференцията по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“ ще се проведе на 01.09.2021 г. от 10,30 часа, в Пленарната зала на втория етаж в сградата на Общината, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35.
В рамките на събитието, организирано от Община Шабла в качеството ѝ на Бенефициент по проекта, присъстващите ще бъдат запознати с планираните дейности, очакваните резултати и предстоящи събития.