Проект № ROBG-393 „Integrated risk management and efficient reactions of authorities for civil safety / Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. финансиран по Договор № 79746/12.07.2018, Приоритетна ос 3: „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1: „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Проектът цели постигането на следните общи цели:
– да обедини хората, общностите и икономиките на граничния регион между Румъния и България, да участват в съвместното развитие на един кооперативен район, използвайки своите човешки, природни и екологични ресурси и предимства, по устойчив начин;
– да се увеличи трансграничното сътрудничество при предотвратяването на извънредни ситуации и намесата на органите, както и да се развият инфраструктурни и съвместни услуги за предотвратяване на природни и технологични бедствия, като същевременно се развие капацитетът за бързо реагиране при заплахи за здравето и живота на гражданите и стоките, за да се осигури безопасна зона, устойчиво развитие и повишаване на жизнения стандарт на населението.

Реализирането на поставените общи цели е обусловено от осъществяването на следните специфични цели на Проекта:
– предложение за създаване на устойчиво трансгранично партньорство в областта на превенцията и намесата в извънредни ситуации;
– оборудване на местните публични власти със специфично оборудване, необходимо за управление на риска в трансграничния регион, което ще осигури ефективна намеса в извънредни ситуации;
– придобиване на специално оборудване за трансгранично предупреждение на населението при извънредни ситуации, като земетресения, пожари и разработване на съвместни карти на опасностите;
– организиране на примери за обучение и най-добри практики;
разпространение на информация, за да се осигури повишаване на осведомеността на обществеността по отношение на мерките за защита при извънредна ситуация.

Основните дейности, които са заложени по проекта са:
–    Подобряване на капацитета за превенция и интервенция на местните власти в рискове и извънредни ситуации възникнали в рамките на трансграничния регион
–    Оборудване и обучение на трансгранични доброволчески екипи за намеса в рискови ситуации

Партньорите по проекта са 3: община Овидиу, Румъния, община Шабла и Фондация „Идеин Развитие“, като община Овидиу е водещ партньор по проекта.

Максималната безвъзмездна финансова помощ, която е одобрена по проекта е в размер на 988 827,18 евро. Общият размер на бюджета на община Шабла е 409 407,64 евро. Съфинансирането от страна на община Шабла като партньор е в размер на 2% от общия й бюджет по проекта или 8 192,24 евро.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.