Проект № ROBG-393 „Integrated risk management and efficient reactions of authorities for civil safety / Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. финансиран по Договор № 79746/12.07.2018, Приоритетна ос 3: „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1: „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Проектът бе насочен към създаване на иновативно партньорство в трансграничния регион в областта на ранното предупреждаване и реагирането при извънредни ситуации, при което се прилага управление на риска по отношение на качеството и чиито партньори ще разполагат с необходимото специализирано оборудване и умения, които да им позволят да реагират в извънредни ситуации, имащи за цел да осигурят мерки за защита на хората и да създадат по-безопасен регион.

Проектът имаше за цел постигането на следните общи цели:
– да обедини хората, общностите и икономиките на граничния регион между Румъния и България, да участват в съвместното развитие на един кооперативен район, използвайки своите човешки, природни и екологични ресурси и предимства, по устойчив начин;
– да се увеличи трансграничното сътрудничество при предотвратяването на извънредни ситуации и намесата на органите, както и да се развият инфраструктурни и съвместни услуги за предотвратяване на природни и технологични бедствия, като същевременно се развие капацитетът за бързо реагиране при заплахи за здравето и живота на гражданите и стоките, за да се осигури безопасна зона, устойчиво развитие и повишаване на жизнения стандарт на населението.

Реализирането на поставените общи цели бе обусловено от осъществяването на следните специфични цели на Проекта:
– предложение за създаване на устойчиво трансгранично партньорство в областта на превенцията и намесата в извънредни ситуации;
– оборудване на местните публични власти със специфично оборудване, необходимо за управление на риска в трансграничния регион, което ще осигури ефективна намеса в извънредни ситуации;
– придобиване на специално оборудване за трансгранично предупреждение на населението при извънредни ситуации, като земетресения, пожари и разработване на съвместни карти на опасностите;
– организиране на примери за обучение и най-добри практики;
-разпространение на информация, за да се осигури повишаване на осведомеността на обществеността по отношение на мерките за защита при извънредна ситуация.

Основните дейности на проекта включват:
– Придобиване на специално оборудване за предупреждение на населението при аварийни ситуации, като земетресения и пожари;
– Разработване на карти на съвместни опасности;
– Организиране на обучения за обмен на добри практики;
– Разпространение на информация, за да се осигури повишаване на осведомеността на обществеността по отношение на мерките за защита при извънредни ситуации;

Основните резултати от проекта са:
-Устойчиво и ефективно трансгранично партньорство, специализирано в областта на превенцията и намесата, необходими при извънредна ситуация, с огромен принос за създаването на по-безопасен регион;
-Община Овидиу и община Шабла са оборудвани със специализирани превозни средства и екипировка за действие в извънредни ситуации;
-И двете общини ще имат съвместни карти на опасности и система за ранно предупреждение и оповестяване;
-Повишена информираност относно мерките за защита при извънредни ситуации.

Партньорите по проекта са 3: община Овидиу, Румъния, община Шабла и Фондация „Идеин Развитие“, като община Овидиу бе водещ партньор по проекта.

Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта бе в размер на 988 827,18 евро. Общият размер на бюджета на община Шабла бе 409 407,64 евро. Съфинансирането от страна на община Шабла като партньор е в размер на 2% от общия й бюджет по проекта или 8 192,24 евро. Стойността на усвоената и окончателно одобрена безвъзмездна финансова помощ по проекта за община Шабла бе в размер на 399 872,76 евро.

Срокът за изпълнение на проекта бе 33 месеца.

 

КАРТА НА ОПАСНОСТИТЕ /HAZARD MAP/