Проект № ROBG-338 „Joint resources and initiatives dedicated to the environment / Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, финансиран по Договор № 100718/05.09.2018, Приоритетна ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Общата цел на проекта е: устойчиво развитие на туризма чрез оптимално използване на екологичните ресурси, поддържане на важни екологични процеси и подпомагане на опазването на природните ресурси, като биологичното разнообразие само по себе си е основата за икономическо развитие и социално благоденствие на местните общности.

Основните дейности, които са заложени по проекта са:
–    Обща оценка на устойчивия туристически потенциал на всеки партньор
–    JOYRIDE мрежа
–    Повишаване на компетенциите на местните заинтересовани страни в туризма

Партньорите по проекта са 4: община Шабла и община Берковица от Българска страна и румънска страна – община Банеаса и община Аджиджа, като община Банеаса е водещ партньор по проекта.

Максималната безвъзмездна финансова помощ, която е одобрена по проекта е в размер на 506 313,73 евро. Общият размер на бюджета на община Шабла е 80 275,03 евро. Съфинансирането от страна на община Шабла като партньор е в размер на 2% от общия й бюджет по проекта или 1 606,30 евро.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Вестник Joyride бр. 1

Вестник Joyride бр. 2

Вестник Joyride бр. 3