Проект № ROBG-338 „Joint resources and initiatives dedicated to the environment / Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, финансиран по Договор № 100718/05.09.2018, Приоритетна ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Общата цел на проекта бе устойчиво развитие на туризма чрез оптимално използване на екологичните ресурси, поддържане на важни екологични процеси и подпомагане на опазването на природните ресурси, като биологичното разнообразие само по себе си е основата за икономическо развитие и социално благоденствие на местните общности.

Основните дейности, които бяха заложени по проекта, са:
–    Обща оценка на устойчивия туристически потенциал на всеки партньор;
–    JOYRIDE мрежа;
–    Повишаване на компетенциите на местните заинтересовани страни в туризма.

Партньорите по проекта са 4: община Шабла и община Берковица от Българска страна и румънска страна – община Банеаса и община Аджиджа, като община Банеаса е водещ партньор по проекта.

Сред отчетените резултати са:
-Организиране на изследователски посещения в местонахождението на всеки партньор;
-Изготвяне на стратегия за устойчив туризъм JOYRIDE;
-Реализиране на маркетингови планове насочени към областта туризма на територията на всеки партньор;
-Създаване на мрежата TIN JOYRIDE – мрежа от туристически информационни центрове;
-Възстановяване на природното и културно наследство (JOYRIDE туристически пътеки);
-Организиране на 2 ECO-RANGER лагера и на форум ECO-RANGER в Шабла;
– Проведен учебен семинар за сертифициране в екотуризма.

Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ, която бе отпусната по проекта бе в размер на 506 313,73 евро. Общият размер на бюджета на община Шабла бе 80 275,03 евро. Съфинансирането от страна на община Шабла като партньор е в размер на 2% от общия й бюджет по проекта или 1 605,50 евро. Стойността на усвоената и окончателно одобрена безвъзмездна финансова помощ по проекта бе в размер на 429 889,22 евро, от които 65 616,20 евро за община Шабла.

Срокът за изпълнение на проекта бе 18 месеца. Проектът приключи в срок през 2020 г.

Вестник Joyride бр. 1

Вестник Joyride бр. 2

Вестник Joyride бр. 3

.shablatable { background-color: #fff !important; }