Проект „Чистота, спорт и отдих – заедно” на кметство с. Дуранкулак, община Шабла, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2011г.”. Проектът имаше за цел изграждане на парк за отдих върху общински терен в центъра на с. Дуранкулак, включващ беседка, катерушка, пясъчник, пейки и кошчета за смет. Стойността на проекта, съгласно одобрената план-сметка бе 9 570 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100%.