Проект „Център за обществена подкрепа и превенция на риска в Община Шабла”. Проектът сe финансира по Договор № РД09-27/17.03.2014 с Министерство на труда и социалната политика, мярка М02 „ Подобряване на социалната инфраструктура ” по Проект  „Красива  България 2014 г.”.

Проектът бе свързан с реконструкция и преустройство на част от съществуваща сграда с ПИ 83017.504.4305.3, в следствие на което в нея се предоставя социална услуга, която не е от резидентен тип, а именно „център за обществена подкрепа”. „Център за обществена подкрепа“ е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство. Общия бюджет на проекто-предложението бе 64 742.00 лв. с ДДС, като съфинансирането от страна на Община Шабла е в размер на 50 %  от целия размер на одобрената инвестиция. Срокът за изпълнение на проекта бе до 28.11.2014 г., считано от датата на подписването на договора.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, бяха в размер на 60 901,89 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.