Проект „Училището – възпитател в съвременни ценности” по ОП “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора” към Министерството на образованието, младежта и науката. Партньор в изпълнението на проекта бе СОУ „Асен Златаров” – гр. Шабла

Проектът бе успешно изпълнен. В хода на изпълнението му са създадени три спортни клуба – волейбол, тенис на маса и „Аз обичам морето” и три клуба по изкуство – дърворезба, батик и рисуване. В рамките на проекта в клубовете по изкуства и клубовете по спорт взеха участие 203 деца. Постигнати са общата цел на проекта – да допринесе за социалното възпитание на младите хора в община Шабла със съвременни ценности и специфичната цел – да създаде модерна система от извънкласни дейности, съобразени с възрастта, желанията и потребностите на учениците. Проектът бе отчетен в срок в МОМН, съгласно изискванията на програмата.

Изпълнените дейности са на обща стойност 46 149.84 лв. с ДДС.