Проектът е одобрен с Договор №  BG05SFPR002-2.002-0123-C01 от 17.02.2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс и е насочен към оказване на подкрепа на служителите, ангажирани с изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ. Общата цел на проектното предложение е да се подкрепят реформите в системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми в община Шабла, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.
По проекта е предвидено възлагане на допълнителни дейности на служители на общинска администрация ситуирани във фронт-офис, които да преминат обучение във връзка с изпълнение на правомощията на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването на общините за ползване на социалните услуги. Ще бъдат възложени допълнителни дейности на три лица, които са настоящи служители на бенефициента и ще имат следните задължения и отговорности: да осъществяват директна комуникация с лицата, желаещи да ползват конкретната социална услуга, да насочват заинтересованите лица към подходящата за тях социална услуга, да обработват първична документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата, както и да оказват административна подкрепа на служителите пряко ангажирани с предоставянето на конкретна услуга.
Очаквани резултати от изпълнението на дейностите по проекта са да се осигури необходимата подкрепа и условия за повишаване на капацитета на община Шабла за упражняване на правомощията и задълженията на местната власт, свързани с прилагане на ЗЛП, ЗСУ и ЗХУ, което ще доведе до повишаване на ефективността и качеството на предоставяните услуги общността за местните уязвими групи. Проектът е на обща стойност 27 817 лв с ДДС и е със срок на изпълнение 20 месеца.