ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНE

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

Община Шабла започна изпълнението на проект „Топъл обяд в община Шабла“ по  Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд “  за най-нуждаещите се лица от Община Шабла по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Програма за храни и  основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс.
На 22.12.2022 година бе подписан административен договор № BG05SFPR003-1.001 -0146- C01 по проект „Топъл обяд в община Шабла“ за най-нуждаещите се лица от Община Шабла по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Програма за храни и  основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс. Проектът е на обща стойност  34 473,60 лв.
Настоящият проект има за основна цел да осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хората живеещи на територията на община Шабла, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава, както и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. Топлият обяд се  предоставя от Домашен Социален Патронаж – гр. Шабла на 25 лица отговарящи на целевите групи от Наредба № РД-06-53/17.09.2021 г.
Срока на изпълнение проекта е до 30.04.2025 г. като топъл обяд ще се предоставя в следните периоди: от януари до април и от октомври до декември за всяка календарна година.