Проект „Създаване на Общински пазар за продажба на плодове и зеленчуци, риба и рибни продукти в с.Крапец, община Шабла”. Проектът се финансира по Договор №526/12.10.2015г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.3. „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура” в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Целта на проекта бе в съответствие с основната цел на мярката, а именно повишаване ефективността и конкурентоспособността на сектор „Рибарство и аквакултура”. Той бе в съответствие и с една от  специфичните цели на мярката, а именно „Повишаване на добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултура”.

Чрез проекта бе изграден Общински пазар в с.Крапец. Беше поставен дървен навес с магазин за риба, беше закупено специализирано оборудване за магазина за риба, бяха закупени 8 маси за продажба на плодове и зеленчуци, бе поставена система за видеонаблюдение на обекта и бе поставена климатична система в магазина за риба. Проектът бе от голяма обществена полза. С реализирането на този проект се осъществи една дългогодишна идея на територията на с.Крапец да има рибен пазар.

Срокът за изпълнение на проекта бе 31.12.2015 г. Строително-монтажните работи бяха успешно извършени.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 157 501,55 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

.shablatable { background-color: #fff !important; }