Проект „Създаване на екологично и културно-туристически продукт – „Селищна могила на Големия остров”, с.Дуранкулак, община Шабла”. Проектът се финансира по договор № 08/313/0200/19.11.2012 г. с МЗХ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони.

Общата цел на проекта бе да се създадат условия за увеличаване на притока от туристи в община Шабла, чрез създаване и популяризиране на туристически продукт за културно-исторически и екологичен туризъм ”Селищна могила на Големия остров” в района на Дуранкулашкото езеро.

Общата цел бе постигната чрез реализирането на следните конкретни цели на настоящия проект:

  •  Създаване на пешеходен маршрут с дължина 750 м. по западния бряг на Дуранкулашкото езеро през ПИ 68610.14.27 и ПИ 68610.14.114
  •  Популяризиране на туристическия продукт „Селищна могила на Големия остров”

Срокът за изпълнение на проекта bе 24 месеца, считано от датата на подписването на договора.
Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 308 645.33 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.