Проект „Социална подкрепа за независим живот в община Шабла”. Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г., Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0205-C-001 от 01.12.2015 г.
Общата цел на проекта бе подобряване качеството на живот и на достъпа на услуги до социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. За реализацията на тази цел бе необходимо създаденото с Решение № 163 от 30.05.2012 г. на Общински съвет Шабла „Звено за предоставяне на услуги в домашна среда“ към „Домашен социален патронаж“ по проект „Равни шансове за хората от уязвимите групи в община Шабла“ по схема „Помощ в дома“ да продължи своята дейност. Към обособеното вече Звено бе назначен персонал за предоставяне на социалните услуги.
Специфични цели:
1.Осигуряване на грижи в семейна среда насочени към осъществяване на лична помощ, поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и др. комунално-битови дейности на лица, помощ при поддържане на личната хигиена на нуждаещите се, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от зависимост от институционален тип грижи.
2.Осигуряване на заетост чрез създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги, както и осигуряване на възможност на близките на хората в неравностойно положение да се върнат на пазара на труда.
Дейности, свързани с изпълнение на проекта:
1.Организация и управление на проекта.
2.Информираност и публичност на проекта.
3.Оценка на потребността от ползване на социални услуги.
4.Подбор на потребителите на социални услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.
5.Подбор и класиране на кандидатите за предоставяне на социални услуги. Сключване на договори с избраните кандидати.
6.Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на обслужващия персонал, който не е преминал идентично такова.
7. Предоставяне на форми на социални услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.
Стойността на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 499 564,00 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.  Срокът за изпълнение на проекта бе за 25 месеца.
Проектът успешно изпълни целта си като се предоставяха услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ на хора с увреждания и хора над 65 г. с невъзможност за самообслужване. Те се предоставяха от 68 работника, а броят на потребителите, които се възползваха от услугите е 87. Стойността на усвоената и одобрена безвъзмездна финансова помощ по проекта бе в размер на 496 901,94 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.

.shablatable { background-color: #fff !important; }