Проект „Рибарско селище – с. Крапец – Етап I се финансира по АДБФП № МДР-ИП-01-141/28.11.2022 г. по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.103 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“  от Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България.
Проектът е на обща стойност 428 855,73 лв. без ДДС, от които съфинансирането от страна на община Шабла е в размер на 55 493,93 лв.
Целта на проекта е в съответствие с основната цел на мярката, а именно „да се насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, чрез инвестиции в подобряване средата на живот. Той е в съответствие и със следната специфична цел на ВОМР:  „насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство.”
Рибарското селище ще бъде изградено в с. Крапец. Реализацията ще се осъществява на етапно строителство. Проекта предвижда реализация на Етап I, който обхваща изграждане на работилница за ремонт на рибарски лодки, паркинг за леки автомобили, рампа с усилена настилка, която ще се използва за достъп до 16 бр. нови установки за стациониране на лодки. За осъществяване на втория етап ще се търси допълнително финансиране. Той предвижда изграждане на еднотипни едноетажни постройки с предназначение за складови дейности – за съхранение на риболовни принадлежности и инвентар, както и паркинг за леки автомобили. Срокът на изпълнение на проекта е 30.11.2023 г.