Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла, община Шабла“, одобрен с Договор № 08/07/2/0/00600 от 08.02.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Проектът имаше за цел да се осигури надеждна и трайна хидроизолация на покрива, да се подобри топлотехническата характеристика на цялата сграда, да се разшири функционалния спектър от дейности, да се поднови технологичното и подвижно обзавеждане и да се оптимизира архитектурен образ, предвид предназначението на сградата.
Инвестиционният проект предвиждаше изпълнението на строително-монтажни работи, оборудване и обзавеждане, в т.ч очакваните резултати са следните:
– цялостна реконструкция на покривната конструкция и покривното покритие, цялостна топлоизолация на обекта – фасадни и покрив;
– частично преустройство и реновация на сградата;
– нова вертикална планировка в двора на детската градина;
– реновация на оградите на двора;
– обзавеждане в сградата на детската градина;
– ново обзавеждане и оборудване на дворното пространство с обособяване на детски площадки, спортен сектор и амфитеатър на открито.
Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ бе в размер на 1 247 377,18 лв. без ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи за осъществяването на проекта. Стойността на усвоената и окончателно одобрена безвъзмездна финансова помощ по проекта бе в размер на 1 173 162,83 лв. без ДДС.
Срокът за изпълнение на проекта бе 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.