Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец, община Шабла”. Проектът се финансира по договор № 08/321/01362/27.11.2012 г. с МЗХ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони.

Проектът бе свързан с реконструкция и модернизация  на водоснабдителната мрежа на с. Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец и бе насочен към постигане на една от основните цели на мярката, а именно подобряване условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура.
Основната цел на проекта би могла да се дефинира най-кратко като: изграждане на качествена, съответстваща на всички стандарти в областта и незастрашаваща здравето на населението водоснабдителна мрежа в с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец.

Конкретните цели на проекта биха могли да бъдат разделени на няколко групи:

  •  Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа и въвеждането й в съответствие с нормативно установените стандарти в с. Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец.
    •    Спазване на всички изисквания на Закона за опазване на околната среда и водите и Наредба № 6 на МОСВ /ДВ97/2000 Г/
  •  Намаляване на загубите на питейна вода
  •  Повишаване качеството на подаваната „вода за пиене”

Срокът за изпълнение на проекта бе 30 месеца, считано от подписването на договора.
Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 5 602 512.49 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.