Проектът се финансира от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ по Договор № 13784/24.03.2021 г. на стойност 1 886 396, 95 лв. с ДДС. Основната цел на проекта бе „изграждане на качествена, съответстваща на всички стандарти в областта и незастрашаваща здравето на населението водоснабдителна мрежа в с. Дуранкулак“. Реконструирана е водопроводната мрежа е 8541 м2. Обектът е въведен в експлоатация. Проектът бе изпълнен в срок.