Проект „Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, община Шабла”. Проектът се финансира по договор № 08/321/01381/27.11.2012 г. с МЗХ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони.

Общата цел на проекта бе да се подобри качеството на живот в общината посредством рехабилитация на наличната и изграждане на нова спортна инфраструктура.

Главната цел на проекта бе да се подобри жизнената средата и качеството на живот в частност да се погрижим за здравето, удобството и възможностите за спорт и отдих  в общината, което да допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи.

Подобряването на спортната инфраструктура благоприятства за достъпността на района, развитието на малките и средни предприятия и привличането на инвестиции, което пък ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца, считано от подписването на договора. Строително-монтажните работи бяха изпълнени само в I-етап на проекта.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 5 007 460,49 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.