Проект „Равни шансове за хората от уязвимите групи в община Шабла”. Проектът се финансира по договор BG051PO001-5.1.04-0114-C0001 по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси 2007–2013г.”, схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.
Общата цел на проекта бе насочена към подобряване качеството на живот на лица и деца с увреждания, както и възрастни хора, чието самообслужване е невъзможно или крайно затруднено, чрез осигуряване на грижи в домашна среда посредством предоставяне на квалифицирана помощ, спазвайки основните принципи на зачитане на човешките права и достойнство.

В продължение на 12 месеца на територията на община Шабла се предоставяха социални услуги „Социален работник за работа с лица с увреждания”, обслужващ един потребител; „Социален работник в социална услуга” и „Домашен санитар”, обслужващи двама или повече потребители чрез създаденото към Домашен социален патронаж Звено за услуги в домашна среда.

На 21.01.2013 г проектът стартира с пресконференция, която се проведе в Пленарна зала в сградата на Общината. Подаването на Заявления от страна на кандидат-потребителите и безработните лица се извърши в периода 22.01.2013г – 28.01.2013г.
От 01.03.2013г. започна реалното предоставяне на социалните услуги („Социален работник за работа с лица с увреждания”, „Социален работник в социална услуга” и „Домашен санитар”) на територията на община Шабла. Предоставянето на социалните услуги бе почасово и бе изцяло съобразено с индивидуалните потребности на потребителите, заявили своите предпочитания и нужди при оценката на потребностите, извършена от служители на Дирекция „Социално подпомагане”. На 26.02.2014г. приключи предоставянето на  социалните услуги с финална пресконференция, която се проведе в Пленарна зала в сградата на Общината.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи са в размер на 192 540,83 лв. с ДДС.