Проект „Равни възможности за нашите деца чрез партньорство и образование в мултикултурна среда“, приет с Решение №92 от Протокол №10 от проведено заседание на Общински съвет гр.Шабла на 27.04.2016г. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2014-2020 г. Проектът цели да подобри образователната интеграция на ученици от етническите малцинства. Това се постигна чрез реализиране на дейности, логически свързани, надграждащи предишни инициативи и от чието съвместно изпълнение ще се реализира по-голям допълващ ефект и въздействие върху целевите групи.Дейностите са подбрани така, че да допринасят за реализиране и на четирите цели от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020). Акцентирали сме върху активната работа с родители на деца от етнически произход с цел адекватното и пълноценното им включване в образователния живот. Освен това са реализирани  успешни практики и добри примери чрез включване на реализирани в кариерата и живота представители на етническите малцинства за да подобрим нагласата и толерантността към различните в обществото. Една от основните дейности са допълнителни обучения по български език за ученици, за които той не е майчин. Часовете се водиха в разчупена обстановка със специално подбрани помагала и материали без оценки, за да се създаде приемлива за учениците среда. Постигна се превенция от отпадане от училище за учениците, за които недоброто владеене на български език и ниската грамотност е бариера за преминаването в по-горен курс на обучение. За да се гарантира по-добрата социализация, подобряване на самочувствието и личностната изява децата се включиха в четири школи по интереси: народни и ромски танци, духова музика, пеене и музика, и театър. Чрез включване на учениците в тези инициативи се постигана по-добро разбиране за етносите чрез опознаване на културата и бита им в творческа среда. Партньори по проекта са: община Шабла, СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла, ОУ „Св.Климент Охридски“ с.Дуранкулак, НЧ „Зора 1894“ гр. Шабла и Център за етнически диалог „Амалипе“.
Стойността на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер до 268 590,00 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция. Срокът за изпълнение на проекта беше 24 месеца.