Проект „Празник на Плодородието – Шабла 2014”. Проектът се финансира по Договор №370/10.07.2014г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.1. „Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие” в рамките на Приоритет 2 „Оползотворяване на местните природни и културни ресурси“ на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Проектът бе в съответствие и със Специфична цел №2 „Повишаване на доходите на заетите в сектор „Рибарство“ чрез прибавяне на добавена стойност към традиционната им практика“ и Специфична цел №4 „Повишаване привлекателността на територията и привличане на туристи и инвеститори“ на мярката.

Чрез изпълнението на дейностите по проекта бе финансирано организацията и провеждането на Празник на Плодородието в гр.Шабла през 2014 г. За успешното провеждане на самия празник бе закупена съвременна високотехнологична озвучителна система. Също така бе заснет филм на мероприятието, чрез който се съхрани идеята за празника и ще спомогне той да стане ежегодна традиция, като по този начин се популяризира и повиши привлекателността на територията.

Срокът за изпълнение на проекта бе 4 месеца.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 54 295,74 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.