Име на проекта: Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis,  Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)
Процедура: ОП „Околна среда 2014-2020 г.“
Приоритетна ос: НАТУРА 2000 и биоразнообразие
Процедура: Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2 BG16M1OP002-3.027
Обща цел:
Подобряване на природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis), чрез изпълнение на конкретни мерки от действащия План за действие за вида, в определени Защитени зони за опазване на дивите птици (целеви райони), част от Мрежата Натура 2000 в страната.
Конкретни цели:
1. Обезпечаване на адекватни природозащитни режими за опазване на вида на основата на проучване на екологичните му изисквания, миграционните му пътища и “тесните места” в жизнения му цикъл.
2. Осигуряване на познание за влиянието на външни въздействия върху популацията на зимуващите птици – ловна преса, безпокойство и токсични влияния.
3. Повишаване на осведомеността и природозащитната култура на населението и повишаване на чувствителността на обществото към проблемите, свързани с вида и неговото опазване, чрез разпространяване на материали за вида и провеждане на специални събития.
Резюме:
Червеногушата гъска (Branta ruficollis) е в Червения списък на световно застрашените видове на Международния съюз за защита на природата (IUCN) в категория „Уязвим“ (Vulnerable) и е отнесен към видовете със световно природозащитно значение. България от средата на 90-те години на XX век се оформя като ключова страна за опазването на вида, с оглед нейното значение за зимуването на световната популация, която към момента се определя средно на около 50 хил. птици. В района на Шабленският езерен комплекс и Дуранкулашкото езеро може да се концентрират за кратък период от време до 70 – 90% от световната популация на вида. Тези защитени зони попадат изцяло на територията на община Шабла. Въпреки провежданите близо 20 години проучвания, все още има значителни празноти свързани с биологията, екологията и миграциите на вида. Част от познанието за вида не е актуално. Това създава проблеми при планиране на интегрирани мерки за неговото опазване. На първо място в проекта са предвидени провеждането на 5 проучвания свързани с екологичните изисквания, ежедневни и сезонни миграции, „тесните места“ в жизнения цикъл на вида и факторите на безпокойство, което ще създаде условия за подобряване на опазването на вида у нас. Значителна част от мерките за опазване на всеки вид са свързани с ангажиране на широката общественост към неговото опазване. В проекта е предвидено отпечатване и разпространяване на помагала за вида насочени към ученици и ловци, които ще повишат техните познания и ангажираност с опазването на вида. Предвидено е осигуряване на материално-техническа база и ежегодното провеждане в гр. Шабла на два фестивала свързани с гъската – есенен Фестивал на хвърчилата и Зимен фестивал посветен на вида.
Целеви територии на проекта са:
BG0002050 Дуранкулашко езеро 3 356.0 ха.;
BG0000156 Шабленски езерен комплекс 3 174.9 ха.,
BG0002051 Калиакра 16 171.8 ха.;
с обща площ 22 702.70 ха.
Предвидени са и дейности по организация и управление на проекта и спомагателни дейности.
Дейности:
Дейност № 1: Провеждане на специализирани проучвания и изследвания свързани с вида Червеногуша гъска – I-ви етап.
Дейност № 2: Провеждане на специализирани проучвания и изследвания свързани с вида Червеногуша гъска – II-ри етап.
Дейност № 3: Изграждане на капацитет за спасителни действия на бедстващи птици чрез инфраструктурни мерки.
Дейност № 4: Ангажиране на широката общественост в опазването на червеногушата гъска – популяризиране на вида и неговото опазване, чрез отпечатване и разпространение на печатни материали.
Дейност № 5: Ангажиране на широката общественост в опазването на червеногушата гъска – организиране и провеждане на фестивали свързани с вида.
Дейност № 6: Организация и управление на проекта. Дейности по информация и комуникация
Дейност № 7: Спомагателни дейности – подготовка на проектното предложение
Начало: 4 януари 2021 г.
Край: 4 май 2024 г.
Продължителност: 40 месеца.
Стойност: 1 079 127,52 лв., от които 917 258,40 лв. европейско и 161 869,12 лв. е национално съфинансиране.


Пресконференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“ ще бъде проведена в община Шабла


Промяна на мястото на провеждане на пресконференция по проект BG16M1OP002-3.027-0002


В община Шабла се проведе пресконференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“


Информационна брошура по проект BG16M1OP002-3.027-0002 „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“

Информационна брошура


 Помагало за учителя природолюбител


Помагало за ловеца


Специализирани проучвания и изследвания, свързани с вида червеногуша гъска


Заключителна пресконференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“


В община Шабла се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“