Име на проекта: Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis,  Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)
Процедура: ОП „Околна среда 2014-2020 г.“
Приоритетна ос: НАТУРА 2000 и биоразнообразие
Процедура: Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2 BG16M1OP002-3.027
Обща цел:
Подобряване на природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis), чрез изпълнение на конкретни мерки от действащия План за действие за вида, в определени Защитени зони за опазване на дивите птици (целеви райони), част от Мрежата Натура 2000 в страната.
Конкретни цели:
1. Обезпечаване на адекватни природозащитни режими за опазване на вида на основата на проучване на екологичните му изисквания, миграционните му пътища и “тесните места” в жизнения му цикъл.
2. Осигуряване на познание за влиянието на външни въздействия върху популацията на зимуващите птици – ловна преса, безпокойство и токсични влияния.
3. Повишаване на осведомеността и природозащитната култура на населението и повишаване на чувствителността на обществото към проблемите, свързани с вида и неговото опазване, чрез разпространяване на материали за вида и провеждане на специални събития.
Резюме:
Червеногушата гъска (Branta ruficollis) е в Червения списък на световно застрашените видове на Международния съюз за защита на природата (IUCN) в категория „Уязвим“ (Vulnerable) и е отнесен към видовете със световно природозащитно значение. България от средата на 90-те години на XX век се оформя като ключова страна за опазването на вида, с оглед нейното значение за зимуването на световната популация, която към момента се определя средно на около 50 хил. птици. В района на Шабленският езерен комплекс и Дуранкулашкото езеро може да се концентрират за кратък период от време до 70 – 90% от световната популация на вида. Тези защитени зони попадат изцяло на територията на община Шабла. Въпреки провежданите близо 20 години проучвания, все още има значителни празноти свързани с биологията, екологията и миграциите на вида. Част от познанието за вида не е актуално. Това създава проблеми при планиране на интегрирани мерки за неговото опазване. На първо място в проекта са предвидени провеждането на 5 проучвания свързани с екологичните изисквания, ежедневни и сезонни миграции, „тесните места“ в жизнения цикъл на вида и факторите на безпокойство, което ще създаде условия за подобряване на опазването на вида у нас. Значителна част от мерките за опазване на всеки вид са свързани с ангажиране на широката общественост към неговото опазване. В проекта е предвидено отпечатване и разпространяване на помагала за вида насочени към ученици и ловци, които ще повишат техните познания и ангажираност с опазването на вида. Предвидено е осигуряване на материално-техническа база и ежегодното провеждане в гр. Шабла на два фестивала свързани с гъската – есенен Фестивал на хвърчилата и Зимен фестивал посветен на вида.
Целеви територии на проекта са:
BG0002050 Дуранкулашко езеро 3 356.0 ха.;
BG0000156 Шабленски езерен комплекс 3 174.9 ха.,
BG0002051 Калиакра 16 171.8 ха.;
с обща площ 22 702.70 ха.
Предвидени са и дейности по организация и управление на проекта и спомагателни дейности.
Дейности:
Дейност № 1: Провеждане на специализирани проучвания и изследвания свързани с вида Червеногуша гъска – I-ви етап.
Дейност № 2: Провеждане на специализирани проучвания и изследвания свързани с вида Червеногуша гъска – II-ри етап.
Дейност № 3: Изграждане на капацитет за спасителни действия на бедстващи птици чрез инфраструктурни мерки.
Дейност № 4: Ангажиране на широката общественост в опазването на червеногушата гъска – популяризиране на вида и неговото опазване, чрез отпечатване и разпространение на печатни материали.
Дейност № 5: Ангажиране на широката общественост в опазването на червеногушата гъска – организиране и провеждане на фестивали свързани с вида.
Дейност № 6: Организация и управление на проекта. Дейности по информация и комуникация
Дейност № 7: Спомагателни дейности – подготовка на проектното предложение
Начало: 4 януари 2021 г.
Край: 4 май 2024 г.
Продължителност: 40 месеца.
Стойност: 1 079 127,52 лв., от които 917 258,40 лв. европейско и 161 869,12 лв. е национално съфинансиране.


Пресконференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“ ще бъде проведена в община Шабла


Промяна на мястото на провеждане на пресконференция по проект BG16M1OP002-3.027-0002


В община Шабла се проведе пресконференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“