Проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж – гр. Шабла чрез доставка на кухненско оборудване” е финансиран по Договор за съвместна дейност № РД04-8/18.02.2022 г. от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Проектът е одобрен с Решение на УС на ФСЗ от 14.02.2022 г.
Общата стойност на проекта бе в размер на 46 807,96 лв. с ДДС, от които финансовият принос на ФСЗ е в размер на 36 000 лв., а съфинансирането, което ще бъде осигурено от община Шабла е в размер на 23,09 %. С изпълнение на проекта се достави и монтира професионално кухненско оборудване, необходимо за подобряване на условията и средата в Домашен социален патронаж гр. Шабла. Старите силно амортизирани електроуреди бяха подменени с нови. Отчетената стойност на проекта е в размер на 45 396 лв. с ДДС. Проектът се изпълни в срок, който бе ноември 2022 г.