Проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, бюджетна линия BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”.

През м. ноември 2010 г. бе сключен договор за изпълнението му с Агенцията за социално подпомагане, Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” на обща стойност 39 108.68 лв. с ДДС.

Предназначен бе за обслужване на лица с трайни увреждания, в т. ч. деца, които да отговарят на едно от следните изисквания:

  •  лица с 90 % и над 90 % трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
  •  лица с 90 % и над 90 % трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ;
  •  деца на възраст до 16 години с 50 % и над 50 % вид и степен на увреждане, които се нуждаят от обслужване.

Лични асистенти могат да бъдат безработни лица или пенсионирани лица в трудоспособна възраст.

Съгласно правилата на проекта при І етап – от 10.01.2011 г, за 14 месеца бяха назначени 4 лични асистенти на 6-часов работен ден, които обслужват 4-ма потребители (трима в Шабла и един в с. Ваклино). На ІІ етап – от 10.03.2011 г, бяха назначени за една година още 7 лични асистенти (един на 6-часов работен ден и 6 на 5-часов работен ден), които обслужиха 7 потребители. От 2012 г. поради наличност на финансови средства в бюджета броя на личните асистенти и потребителите бе увеличен от 11 на 12. През 2013 г. поради дефицит на финансови средства в бюджета броя на личните асистенти и потребителите бе намален от 12 на 10. От януари 2014 г. поради наличност на финансови средства в бюджета броя на личните асистенти и потребителите бе увеличен от 10 на 20.

Срокът за изпълнение на услугите, предоставяни по проекта, приключи април 2015 година. Извършените разходи по проекта възлизат на 250 601,05 лв. с ДДС.

 

.shablatable { background-color: #fff !important; }