Проект „Повишаване на енергийната ефективност на Поликлиника гр. Шабла, община Шабла“, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/.
Проектът предвиждаше извършване на следните мерки за енергийна ефективност:

  • топлоизолация на външните стени
  • топлоизолация на покрива
  • подмяна на дограма
  • подмяна на осветление

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ бе в размер 210 668,93 лв. с ДДС, като финансирането от НДЕФ е 85% от общата стойност на договора, а съфинансирането от страна на община Шабла е 15%.
Проектът бе изпълнен в срок съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, считано от 27.09.2017 до 12.12.2017 г.

.shablatable { background-color: #fff !important; }