Проект „Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сграда за обществено обслужване в с. Крапец, общ. Шабла“, финансиран със Споразумение № РД-17-33/28.02.2022 г. по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” към Проект „Красива България“ 2022 г. е одобрен с Решение №1/16.02.2022 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика.
Общата стойност на проекта е в размер на 126 466,00 лв. с ДДС, като съфинансирането от страна на община Шабла е в размер на 60%. Настоящият проект предвижда в сградата на бившата Поща в с. Крапец да бъдат изпълнени следните мерки: топлоизолация на стени, подмяна на старата дограма с нова, полагане на топлоизолация върху таванска плоча, както и подмяна на покривно покритие. След изпълнение на посочените мерки за повишаване на енергийната ефективност, очакванията са сградата да отговоря на клас „А“ от скалата на енергопотребление.
Проектът е с краен срок на изпълнение и отчитане 28.11.2022 г.

.shablatable { background-color: #fff !important; }