Проект „Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сградата на СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла и физкултурния салон”, финансиран със Споразумение № РД09-71/02.07.2019 г. по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ към Проект „Красива България“ 2019 г., който бе одобрен с Решение № 3/19.06.2019 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика.

Общата стойност на проекта бе в размер на 89 780,00 лв. с ДДС, като съфинансирането от страна на община Шабла бе в размер на 50 %. Проектът имаше за цел въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на СУ „Асен Златаров“ и на физкултурния салон, изразяващи се в полагане на външна топлоизолация по фасадите на двете сгради. Реализирането на проекта допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове.

Проектът бе изпълнен в срок, който бе до 02.12.2019 г.

.shablatable { background-color: #fff !important; }