На 16 юли 2021 година община Шабла подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Шабла“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., приоритетни оси „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
Целта на проекта бе да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Проектът се изпълни в две направления от звено към общинската администрация.

По Направление 1 „Патронажна грижа +“ се осигури здравна, социална и психологическа подкрепа на общо 24 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Всеки потребител получи комплекс от услуги до 2 часа на ден: помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. За предоставянето на услугите бе сформиран мултидисциплинарен екип от пет лица – трима домашни помощници, медицински специалист и психолог.

По Направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ за период от 12 месеца беше назначен помощен персонал от четирима хигиенисти, които извършваха дезинфекция, почистване и други спомагателни дейности, свързани с епидемичната обстановка, на помещенията, в които се предоставят социални услуги в Центъра за социална рехабилитация и интерграция и Центъра за обществена подкрепа.

В изпълнение на заложените дейности по Направление 2 бяха изпълнени следните дейности и услуги:

  • осигурени лични предпазни средства на персонала в социалните услуги в двата Центъра;
  • въведени мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
  • осигурена компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).

Проект „Патронажна грижа + в община Шабла“ се финансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съгласно договор № BG05M9OP001-6.002-0183-C01. Първоначално одобрената безвъзмездната финансова помощ по проекта бе в размер на 100 798,56 лв. с ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи. Стойността на усвоената и окончателно одобрена БФП по проекта от община Шабла е в размер на 99 325,79 лв. с ДДС. Продължителността на проекта бе 14 месеца, считано от 13 септември 2021 година – 2 месеца подготвителни дейности и 12 месеца реално предоставяне на социални услуги. Проектът бе изпълнен в срок, дейностите по който приключиха на 12.11.2022 г.