На 16 юли 2021 година община Шабла подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Шабла“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., приоритетни оси „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
Проектът ще се изпълнява от звено към общинската администрация.
По дейност „Патронажна грижа +“ ще се осигури здравна, социална и психологическа подкрепа на минимум 19 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Всеки потребител ще получава комплекс от услуги до 2 часа на ден: помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. За предоставянето на услугите ще бъде сформиран мултидисциплинарен екип от пет лица – трима домашни помощници, медицински специалист и психолог.
Дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ ще се свежда до:
• осигуряване на лични предпазни средства на персонала в социалните услуги;
• въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
• осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).
В тази връзка, за период от 12 месеца, ще се назначи помощен персонал от четирима хигиенисти, които ще извършват дезинфекция и почистване и други спомагателни дейности, свързани с епидемичната обстановка на помещенията, в които се предоставят социални услуги.
Продължителността на проекта е 14 месеца, считано от 13 септември 2021 година – 2 месеца подготвителни дейности и 12 месеца реално предоставяне на социални услуги.
Проект „Патронажна грижа + в община Шабла“ се финансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съгласно договор № BG05M9OP001-6.002-0183-C01. Стойността на предоставеното безвъзмедно финансиране е 100 798,56 лв. и представлява 100 % от одобрените и реално извършени разходи.

.shablatable { background-color: #fff !important; }