Проект № BG-RRP-1.007-0228 „Основен ремонт, модернизация и мерки за повишаване на енергийната ефективност на средно училище „Асен Златаров“ – гр. Шабла“, финансиран по Административен договор за БФП № BG-RRP-1.007-0228 от 22.12.2023г., който се осъществява по Механизма за възстановяване и устойчивост, Стълб „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“, по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”.
По проекта е предвидено да се извърши основен ремонт на цялата сграда като се приложат мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрива и част от фасадата, поставяне на PVC дограма на част от сградата, изграждане на нова ОВК и осветителна инсталации, ремонт на санитарни помещения, подмяна на подови настилки, инсталиране на фотоволтаична система с батерии за собствена консумация и асансьор за достъп на лица в неравностойно положение, както и други строително-монтажни работи за осигуряване на цялостен обновен облик на образователната институция както отвън, така и отвътре с цел спестяване на енергийни, водни и други ресурси.
Осигуряването на условия за качествено образование за всички се реализира чрез комплекс от мерки, сред които и създаване на съвременна образователна среда. Инвестициите в образователната сфера са от съществено значение, за превръщането на  институция в благоприятна, достъпна и модернизирана среда, с цел подобряване на образователните резултати и мотивацията за учене и самоподготовка. С изпълнението на проектното предложение се цели училището да се превърне в модернизирано и иновативно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система и изграждане на по-висока увереност в собствените им умения, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация.
Срокът за реализация на проекта е 35 месеца от подписване на договора за БФП, а одобрената стойност е в размер на 2 239 749,82 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ.