Проект “Осигуряване на топъл обяд в община Шабла- 2016“ по Оперативна програма за храни и/или  основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица в България. Проектът бе свързан с разширяване на кръга от предоставяните социални услуги на територията на община Шабла. Стойността на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 18 595,50 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция. Топъл обяд се предоставяше в рамките на 10 месеца, считано от 01.08.2016 г. до 30.04.2017 г. на 35 лица от уязвимите групи.
След като бе подписан анекс на стойност 57 865,55 лв. с ДДС, срокът по договора се удължи и услугата се предоставяше в периода септември 2017 – декември 2019 г. на 35 лица от уязвимите групи. Целевите групи обхванати от проекта в община Шабла са следните: лица и семейства подпомогнати по: чл. 9 от ППЗСП; неосигурени самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; лица получаващи минимални пенсии (за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии);лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане. Окончателната стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 54 287,26 лв. с ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи.

.shablatable { background-color: #fff !important; }