ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“
BG05FMOP001-3.02
НОМЕР НА ДОГОВОРА: Договор № BG05FMOP001-3.002-0016-C02
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДОГОВОРА: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ШАБЛА 2016“

Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Шабла 2016г.“, Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-3.02 „Осигуряване на топъл обяд- 2016“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Регистрационен номер на договора: № BG05FMOP001-3.002-0016-C02.
От този вид услуга могат да се възползват лица и семейства от основната целева група, които са:
1.1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
1.2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
1.3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност.
Необходими документи, които се изискват от кандидат потребителите са следните:
– Заявление по образец;
– Копие от документ за самоличност;
– Копие от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК. ЛКК, копие от амбулаторен картон/ ако има такъв/, състояние на лицето, рецептурна книжка, ЛАК и др. /ако е приложимо/
– Документ, удостоверяващ предствителството /при наличие на такъв/; –
– Копие на данни на личния лекар на лицето от здравноосигурителна книжка, рецептурна книжка ЛАК и др. / ако е приложимо/.
Заявления ще се приемат от здравния медиатор.
При предоставяне на услугата „топъл обяд“ и обхващане на по-голям брой нуждаещи се лица, документи от желаещите да ползват услугата ще се приемат през целия период на изпълнение на дейностите по проекта. За всеки работен ден, храната се приготвя и раздава от Домашен социален патронаж. Предоставянето на социалната услуга ще стартира от 1.09.2017 г.