Проектът се реализира по Договор № 11829/10.07.2017 г., финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Основната цел на проекта бе възстановяването на местообитанията и популациите на множество международно и национално застрашени видове птици, възстановяването на естествеността на езерните екосистеми и опазването на цялостното биологично разнообразие в защитени местности “Шабленско езеро” и “Дуранкулашко езеро”. За тази цел бе закупена и доставена многофункционална самоходна машина за подводно косене и изкореняване на тръстика.
Чрез реализирането на проекта за ограничаване на водолюбивата растителност в изпълнение на дейности, заложени в плановете за управление на двете защитени местности, се постигна: стабилно намаляване на количеството биогени и мъртва органична материя, съответно силно се ограничиха еутрофикационните процеси в езерата и се подобри водообменът между тях; подобриха се условията за размножаване и развитие на риби, птици, земноводни, влечуги и бозайници; двете защитени езера възстановиха своята представителност.
Чрез изпълнението на проекта също така се реши проблема с инвазията на тръстиковите масиви във водните огледала и на другите влажни зони на територията на Република България. Многофункционалната самоходна машина може да се ползва и в другите влажни зони за овладяването на този проблем, като за целта се покрият необходимите разходи за транспорт и консумативи за използването й.
Стойността на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер до 381 275,40 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.
След проведена процедура, за изпълнител бе избран „Нико-Агротехника“ ООД гр. Добрич, като предложената от него ценова оферта за доставката на многофункционалната самоходна машина бе на стойност 376 947,00 лв. с ДДС, а срокът за доставка бе 120 календарни дни.
Машината бе доставена в срок и съгласно изискванията на договора. Същата бе отчетена и успешно финализирана пред ПУДООС.

.shablatable { background-color: #fff !important; }