Проект „Общинска администрация гр.Шабла – модел за подражание”, одобрен с Договор № 13-22-36/05.12.2013 с Министерство на финансите, по Подприоритет BG051PO002/13/2.2-11 „Компетентна и ефективна държавна администрация” в рамките на Приоритет ос II „Управление на човешките ресурси” по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.” .

Целта на настоящата процедура е „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.”.

Основната цел на проекта бе компетентно изпълнение на поставените задачи от служителите от общинска администрация гр. Шабла, чрез работа в екип, екипна ефективност и прилагане на мерки за превенция на корупционния риск. Това се постигна с осигуряване на възможност за пълноценно творческо развитие, изграждане на активна гражданска позиция, както и затвърждаване на убедеността им в значимостта на тяхната екипна принадлежност.

Основната цел бе постигната чрез следните специфични цели:

  1. Повишаване на публичността и информираността на служителите в общинска администрация, относно спецификата на работа на всички отдели.
  2. Създаване на механизми за активно участие  на всички служители при формирането на общинската политика.
  3. Осъзнаване значението на практиките „Екипна ефективност”, „Работа в екип” и „Превенция на корупционния риск”.
  4. Повишаване на общественото доверие към администрацията, гарантиране на прозрачно управление и отчетност в дейността й.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, бяха в размер на 67 254,23 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

.shablatable { background-color: #fff !important; }