Проект “Обществена трапезария – Шабла“ се финансира от МТСП – Фонд „Социална закрила”. Проектът бе свързан с разширяване на кръга от предоставяните социални услуги на територията на община Шабла чрез предоставяне на топъл обяд. Топлия обяд  се приготвя в Домашния социален патронаж в Шабла, като включваше  разнообразно седмично меню и балансирано хранене на целевите групи, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене,  съответно изискванията на БДС.
Топъл обяд се предоставяше в следните периоди- от 04.01.2022 г. до 30.04.2022 г. и  01.10.2022 г. до 31.12.2022 г. включително. Проектът бе на обща стойност 9 152,00 лв. с ДДС и приключи на 31.12.2022 г.