Проект Обновяване и естетизация на градски парк – гр. Шабла”. Проектът се финансира по договор № 08/322/00357/27.10.2009 г. с МЗХ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на Програмата за развитие на селските райони.
Общата цел на проектното предложение бе насочена към подобряване на привлекателността на жизнената среда в гр. Шабла,  община Шабла, което доведе до повишаване качеството на живот на населението и бе стъпка към постигане на устойчиво развитие.

Конкретната цел на проекта бе подобряване на средата за живот в центъра на общината – гр. Шабла, чрез:

 • рехабилитация на обществени зелени площи – Градски парк;
 • съвременна организация и модерно управление на зелената система на общината;
 • изграждане на спортни съоръжения и детски кътове в парка;
 • създаване на възможности за пълноценно и здравословно осмисляне на свободното време на жителите и гостите на общината;
 • повишаване институционалния капацитет на Община Шабла за управление на инфраструктурни проекти, финансирани от ЕС.

Всички дейности по проекта бяха заложени като приоритетни и в Плана за развитие на Община Шабла за периода 2005 – 2013 г. Проектът съответства пряко на целите и приоритетите на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., тъй като:
• Обновяването и модернизирането на парковите пространства, оформянето на кътове и места за масов спорт през свободното време подобри качеството на живот на населението в целевия район, осигури по-привлекателна среда за хората и ограничи процеса на обезлюдяване на общината;

 • Създадени са възможности за по-ефективно използване на обществените зелени площи, като след рехабилитацията им в тях се предлагат нови и на европейско ниво възможности за отдих, спорт или детски игри – съществен принос за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие на района;
 • С реализирането на дейностите по проекта се допринесе и за облагородяване, естетизиране и адаптация на ключови елементи от централното пространство;
  • Създадени са предпоставки за привличане на нови хора, които трайно да се заселят на територията на общината и да развиват алтернативни икономически дейности.
  Стойността на проекта бе 1 316 832,77 лв. с ДДС, което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

 

.shablatable { background-color: #fff !important; }