Проект „Нов избор – развитие и реализация” по ОП ”Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” – фаза 2, схема „Развитие”. През 2011 година община Шабла бе партньор на Агенцията по заетостта и осигури трудова заетост за срок от 1 година на 65 безработни лица, от които 16 озеленители, 15 ел. монтьори, 13 еколози и 21 помощник-строители по същата схема. Проектът приключи на 31.07.2013 г.